Velykiniai sveikinimai

Velykos yra graži, tradicinė Pavasario šventė. Siūlome jums įvairius Velykinius sveikinimus, kad galėtumėte suteikti šiltas emocijas artimiesiems ir draugams.
Velykinių sveikinimų navigacija:

Linksmi Velykų sveikinimai

Linksmi sveikinimai Velykoms padės jums pralinksminti artimuosius ir suteiks puikias nuotaikas jūsų Velykų šventei!

Striksi zuikis takučiu Kiaušinį ridena. Aišku – net krizės metu Neblogai gyvena. Pasitaikė akmenukas – Bumt! Sudužo kiaušinukas.. Linkiu, kad tavo Velykos Būtų labiau pavykę

Rieda rieda kiaušinukas, ritas ritas margučiukas. Iškabinki viduriuką, rasi aukso gabaliuką, Linksmas bus pavasariukas. Su Šventomis Velykomis!

Kiškis bėga per laukus, Kiaušiais daužo grumstelius. Neduok dieve jie suduš – Tai Velykos liūdnos bus!

Su Šventomis Velykomis!

Jau Velykos, jau Velykos Ir kiaušinių pilnos gryčios. Nusimarginai ir tu, Gal ne vieną , gal ne du. Tai linkiu linksmų, gražių, Tų margų dviejų dienų

Margas mano šiandien rytas, Loveliu margučiai gražūs ritas.

Bus daug džiaugsmo ir linksmybių, Jeigu prisijungsi tu prie šių žaidynių.

Su Šv. Velykom!

Turėk kantrybės Velykos atšoks kaip zuikis, Lauks tavęs margučiai ir kitos vaišės puikios. Susirinks visa šeima. Bus nepamirštama Velykų diena.

Su Šv. Velykom!

Kiškiai kiemą okupavo, Skraido kiaušinių sviediniai aukštai.

Prasidėjo kiaušinių medžioklės pikas,

Ruoškimės sutikt šaunias Velykas!

Per Velykas vyksta triušio Baksio lyga, Krepšinis žaidžiamas su velykiniais margučiais.

Laimi mažiausiai sudaužę margučių. Kviečiu tave žaisti Velykinį krepšinį.

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia.. Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės. Su šv.Velykom!

Margas margas margučiukas, Drūtas mielas smailučiukas, Pokšt per galvą per abu, Barkšt į kaktą nėr lygių. Su šv.Velykomis

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Vištos kudakuoja, laksto po laukus, O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su šventom Velykom sveikinu aš jus!

Bėga zuikis per laukus,
Kiaušiais daužo grumstelius,
Jei kiaušiniai sveiki bus,
Per Velykas linksma bus!

Su šv. Velykom!

Zuikis miega su Zuikiene, bet sapnuoja jis Lokienę. Muistos zuikis, šokinėja, jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, abu kiaušiai nudažyti! Su šv. Velykomis!

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
Tik nemuški jam į klyną –
Jo kiaušiniai ne margi,
Rimtam darbui jie skirti.

Girtutis zuikutis ridena baranką,
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną Vien tam, kad primintų, jog gertum ne pieną. Su šv. Velykom!

Jei su savimi turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!

Velykų bobutei sutrūko terbutė,
Pabiro ant žemės bobutės margučiai,
Nuo šiol ji vedžiojasi dieduką kartu,
Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du.

Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu! Ne ilgai kiškutis ėjo, jam į galvą vilkas dėjo Ir užstatė jam mažutį, gražų ant akies margutį. Su Šv. Velykom!

Prasmingi Velykų sveikinimai

Prasmingi Velykų sveikinimai primena apie giluminę ir filosofinę Velykų šventės pusę.

Pavargę nuo žiemos vargų, Sulaukėme Pavasario ir Velykų šventės.

Atgimti su gamta kartu kviečiu,

Būk pasveikintas tu su Šv. Velykom

Kas galėtų labiau įprasminti Velykas, Jei ne gera nuotaika ir šypsena artimųjų veiduose. Kas skatina mus džiaugtis per Velykas, Argi ne tai, kad esame visi drauge?

Su Šv. Velykom!

Kartą Velykų saloje gyveno iškili tauta, Siekė ji pasaulio pažinimo ir taikos. Nors visai ji Kristaus nepažino, Savo būdu buvo panaši į jį.

Būkime panašūs į Kristų, su Šv. Velykom!

Gyva, tyra, gera ir šviesu,

Šie žodžiai apibūdina Velykas.

Rytas, Saulė, kaip gražu,

Visa tai galima patirti per Šv. Velykas.

Su Atgimimo švente! Atsinaujinkime, kad šviesiomis mintimis Pradėtume naują gamtos ciklą. Gražių, prasmingų, viltingų.

Po džiaugsmo margutį į širdį, Po laimės margutį į mintį, Po meilės margutį į žodį, Kad šiltos Velykos pabudintų grožį.

Su Šventomis Velykomis! Linkiu, kad viskas atsinaujintų ir teiktų tikrą džiaugsmą, lyg ne tik Jėzus, bet ir tu būtum lyg ką tik prisikėlęs!

Teprisikelia mūsų širdys Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei.. Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

Ridu ridu margučiuką Atvelykio takučiu. Nupiešiau ant jo paukščiuką, Kad užtektume dainų, Kad žydėtų mūsų dienos, Darbus laimintų dangus, Kad sugriūtų kreivos sienos, Kai tekės sėkmės medus

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais. Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja jums sielos ramybę, meilę, atleidimą savo neprieteliams. . . Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą. Dovanokit meilę visur ir visada. Su Šv. Velykom!

Pasveikinkim bundančią žemę malda – Artėja lauktoji šviesi valanda: Lyg krištolas tyras varpų skambesys Tuoj džiugią naujieną visiems pasakys. Pasvei i ikinkit bundančią žemę malda Ir būkit laimingi kasdien, visada! 

Lai šitos šventės spinduliai apšviečia jūsų sielas, Kurios, išvargintos sunkumų, barasi ant Dievo. Lai jūsų stalo šiluma sušildo artimuosius, Kurie lyg saulės išsiilgo nuoširdžiausių žodžių. Ir lai, sudaužus kiaušinius, sudūžta visos bėdos, Sudūžta pyktis ir pagieža!

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai.. Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai.. Su Šv. Velykom!

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda. Su Šv. Velykom!

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims! 

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą: Pabuskime visi, prikelkim sielas, vien meilei, laimei būkim atviri – paspauskime rankas, užmirškim gėlą.

Kiti sveikinimai Velykoms

Čia surinkti kiti Velykiniai sveikinimai, kurie nepatenka į pirmąsias dvi kategorijas.

Šiandien gražus Velykų rytas, Zuikučiai laksto patvory.. Laimingi būkime šiandieną Palikę negandas toli toli.. Su Šv. Velykom

Su mėlynom žibutėm atbudusia gamta, Su Šv. Velykom sveikinam Tave! Aleliuja!

Su paukščiais ir saulės gerąją šviesa, Su spindinčia krikštolo ryto rasa. Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu, Su pačiu gražiausiu margučiu! Su Velykom!

Sveikinu, tave, brangusis! Ir kokioj šaly bebūsi- Neužmirški tu margučių, Prisirinki dar žibučių Ir pirmyn pas savo fėją! Juk Velykos jau artėja!

Sveiki sulaukę šventų Velykų! Sveiki pakilę šviesiausią rytą! Sveiki išvydę stebuklą brangų! Džiaukimės, laimė visus aplankė.

Kaip giedra ir linksma tiek šviečia vilties, vien meile norėtum dainuoti, apimti pasaulį priglaust prie širdies, gerų švenčių visiems palinkėti. Su Šv. Velykom!

Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų, Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų. Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų, Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu! 

Saulės zuikučių, gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos, pavasarinės aušros ir šventinės nuotaikos geros. Su Šv. Velykom! ! !

Pražydo margučiai raudoni, žali, Velykinio stalo garbiam vidury, Kai šitiek linkėjimų, šypsenų, saulės, Lai būna palaimintas mūsų pasaulis. Šiltų Velykų! 

Pavasaris žadina sielą. Jau skamba Velykų garsai. Nors pievos dar nuogos, be pienių, Tespindi margučių šimtai!

Nusijuokė Velykų saulė Ir nešdama linksmybę beldžias į namus. Būkit pasveikinti, brangieji, Lai teka džiaugsmas pro širdies vartus!

Kai varpai Velykų Ankstų rytą gaus, Vėl dievas malonėm Lai tave apgaubs. Džiaugsmas, meilė ir viltis Visada telydi, Atgimimo džiaugsmas Širdyje težydi!

Jau Velykos štai atėjo ir margučiai atriedėjo, džiaugsmo linki jums geltonas, meilės žada jums raudonas, žalias sako būkit laimingi, mėlynas – išlikit ištvermingi!

Sniegutis tirpsta, Žibutės žydi, Saulytė šviečia skaisčiai danguj – O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus, Kad Velykų kiškelis atneštų kiaušinius ne žalius.. Su pavasario švente!

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies. Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

Velykinių sveikinimų idėjos

Šiame puslapyje surinkome ir dovanojame jums daugybę nuostabių sveikinimų Velykoms. Taip pat siūlome jums galimybę pasidalinti savo sugalvotais Velykiniais sveikinimais, o mes juos patalpinsime!
© 2024 – 60.lt
Su 🤍 sukūrė  Interneto svetainės kūrėjo webaloha.co logotipas